Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

 

Regulamin serwisu

 

www.sklep.manufakturaosiagniec.eu

 

 

 

Regulamin określa zasady sprzedaży i zamawiania online produktów i usług oferowanych przez serwis www.sklepmanufakturaosiagniec.eu, tj. książek, konsultacji, kursów i webinarów. Strona prezentuje ofertę serwisu oraz udostępnia treści informacyjne na blogu.

 

 

 

I. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sprzedawca –
Agnieszka Polarczyk-Białek prowadząca działalność pod firmą Manufaktura Osiągnięć Agnieszka Polarczyk-Białek, ul. Wrocławska 42B, 55-093 Kiełczów, NIP: 8981027622.
3. Strona, Strona internetowa, Serwis – www.sklepmanufakturaosiagniec.eu.
4. Konsultacja – usługa sprzedawana i świadczona bezpośrednio przez Sprzedawcę lub osoby wskazane przy opisie danych usług, na rzecz indywidualnego Użytkownika lub Użytkowników, odbywa się online lub stacjonarnie.

 

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Produkt – towary, rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę lub oferowane kursy online.
7. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Sprzedawcę, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym (na żywo), umożliwiające Użytkownikowi lub grupie Użytkowników interaktywny udział.
8. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

 

9. Umowa – umowa sprzedaży Produkt lub świadczenia Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

 

10. Usługa – działalność Sprzedawcy oferowana Użytkownikom jako Webinar, Konsultacja, kurs realizowany stacjonarnie.
11. Zamówienie – wyrażenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą na Produkt lub Usługę na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

 

 

 

II. ZASADY OGÓLNE

 

1. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
2. Zamawianie Produktów i Usług w Serwisie odbywa się w opcji bez rejestracji konta Użytkownika. Serwis nie przewiduje rejestracji Użytkowników.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy tak dotyczącej sprzedaży Produktów, jak i świadczenia Usług, na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika, w szczególności co do odpowiedniej szybkości transferu danych.
5.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. Strona umożliwia zapisanie się na bezpłatną usługę newsletter. Użytkownik celem subskrypcji może odznaczyć odpowiednie pole na Stronie. Należy podać adres poczty elektronicznej, zapoznać się z Polityką prywatności, wyrażając zgodę na kierowanie treści handlowych do Użytkownika, a zapisanie nastąpi wraz z otrzymaniem e-maila potwierdzającego subskrypcję. Newsletter przesyłany jest na czas nieokreślony, a w każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może dokonać rezygnacji z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem e-mail.

 

 

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. W przypadku Produktów, które nie są dostarczane w wersji cyfrowej, doliczone zostaną koszty dostawy w opcji wybranej w trakcie zamawiania.

 

2. Procedura zawarcia umowy sprzedaży na Stronie za pomocą formularza Zamówień:

 

  1. procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu lub Usługi do elektronicznego koszyka,

  2. złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na Stronie, po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie),

  3. w formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,

  4. dla skutecznego złożenia Zamówienia Użytkownik powinien odznaczyć pole z akceptacją Regulaminu i zapoznać się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną na Stronie.

 

3. Umowa sprzedaży Produktów lub umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia drogą e-mail.

 

4. Przez sprzedaż kursów online rozumie się udzielenie licencji na przeglądanie kursu dla własnego użytku. Licencja ta jest niewyłączna, 10-letnia, nieograniczona terytorialnie i niezbywalna.

 

5. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności za Produkty i Usługi:

 

płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 

Santander Bank 98 1090 2659 0000 0001 3726 1177

 

  1. płatności za pośrednictwem serwisu Tpay, z przekierowaniem do strony tego serwisu w celu wykonania tzw. szybkiej płatności. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 

Sprzedawca nie dopuszcza płatności w opcji za pobraniem (dotyczy Produktów dostarczanych wysyłkowo).

 

6. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem anulowania Zamówienia.

 

 

IV. REALIZACJA UMOWY

 

1. Realizacja Umowy zawartej z Użytkownikiem odbywa się w zależności od zakupionego Produktu lub Usługi, tj.

 

a) w przypadku zakupu kursów online, Sprzedawca po dokonaniu płatności ceny, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, prześle na e-mail Użytkownika podany do Umowy, link do kursu online; link może być wielokrotnie używany, jednakże Użytkownik nie ma technicznej możliwości zapisania kursu w formie odrębnego pliku na swoim nośniku danych.

 

Aby Użytkownik odtworzył prawidłowo nagranie kursu online powinien dysponować dostępem do Internetu, posłużyć się linkiem z e-mail oraz odtwarzać pliki wideo w formacie mp4

 

b) w przypadku Produktów – książek drukowanych, Sprzedawca po dokonaniu płatności ceny, wyśle Produkt na adres dostawy wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu; Sprzedawca realizuje wysyłkę za pośrednictwem przesyłek kurierskich lub pocztowych, a w razie wpisania przez Użytkownika w formularzu Zamówienia prawidłowego numeru paczkomatu, także w tej opcji; czas realizacji dostawy to 3 dni robocze na kompletację Zamówienia i czas transportu przesyłki.

 

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.

 

c) w przypadku Webinaru, Sprzedawca po dokonaniu płatności ceny, dokona zapisu Użytkownika na Webinar, informując o możliwych terminach jego odbywania na e-mail Użytkownika; termin ten będzie wyznaczony w przedziale do 2 miesięcy od opłacenia Webinaru przez Użytkownika; Użytkownik drogą e-mail potwierdza swój udział w Webinarze na dany termin,

 

d) w przypadku Konsultacji (indywidualne Webinary), Sprzedawca po dokonaniu płatności ceny, dokona zapisu Użytkownika na Webinar, informując o możliwych terminach jego odbywania na e-mail Użytkownika; termin będzie wynaczony w przedziale do 2 miesięcy od opłacenia Webinaru przez Użytkownika; Użytkownik drogą e-mail potwierdza swój udział w Webinarze na dany termin.

 

Aby uczestniczyć w Webinarze lub Konsultacji online, Użytkownik powinien dysponować dostępem do Internetu oraz posłużyć się linkiem z e-mail do przejścia do programu obsługującego Webinar.

 

2. Uczestnicy Webinarów i kursów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i realizacji celu w jakim zostały zakupione. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub jego twórcy.
3. Sprzedawca ma prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru lub Konsultacji oraz zawiadomienia o tym Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 48h. Prawo takie przysługuje w razie gdy Sprzedawca napotkał trudności organizacyjne, których nie znał na moment proponowania terminu, np. nagła choroba prowadzącego, zbyt mała ilość osób zgłoszonych na Webinar na dany termin.

 

4. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbywa umówionej Konsultacji lub nie uczestniczy w Webinarze bez e-mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Sprzedawcy na minimum 48h wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

 

 

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. W przypadku kursów online, Konsultacji, Webinarów, prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone, z uwagi na dostarczanie Usług za zgodą Użytkownika (Webinary, Konsultacje) oraz zakup treści cyfrowych (kursy online). Użytkownik bowiem wyraża zgodę na to, aby udostępnienie kursu, odbycie Webinaru lub Konsultacji nastąpiło po dokonaniu zapłaty w terminie z Regulaminu, a w związku z tym Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy określone ustawą o prawach konsumenta.

 

2. W przypadku Produktów innych niż z ust. 1, Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy przez Kupującego Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub elektroniczne na adres e-mail. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik do Regulaminu. Można skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostawy Produktu od Sprzedawcy do Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

 

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

 

VI. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe uzyskiwane od Użytkowników na warunkach określonych w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.

 

 

 

VII. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje związane z działaniem strony internetowej lub innymi aspektami niż wadliwość Produktów Użytkownik może składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail.

 

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 

3. Reklamacja z tytułu wadliwości Produktu może zostać złożona przez Konsumenta na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu lub Usługi do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

 

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem na tle zawartej umowy sprzedaży będzie sąd wg siedziby Sprzedawcy.

 

3. Użytkownik po dokonaniu płatności za Produkty i Usługi może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. Konieczne dla wystawienia faktury jest podanie numeru NIP Użytkownika będącego przedsiębiorcą i w takim charakterze dokonującego zakupu.

 

4. Zawar­tość naszej strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest przepisami ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych. Kopiowanie materiałów (takich jak: zdjęcia, teksty, grafiki itp.), całości lub fragmentu kodu strony, a także pozostałych elementów graficznych stanowiących layout jest zabronione bez zgody Serwisu.

 

5. Wszystkie materiały dostarczane przez Serwis w ramach strony internetowej są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych. Autorzy dołożyli wszelkich starań, żeby wyjaśnić i omówić zawarte w kursie, na webinarze czy podczas konsultacji zagadnienia, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniach, ale nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, które mogą wyniknąć w wyniku samodzielnego ich zastosowania. Instrukcje i porady przedstawione na stronie mają na celu inspirować do działania.

 

 

 

Załącznik:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………….

 

Adres zamieszkania

 

……………………………

 

 

 

Manufaktura Osiągnięć Agnieszka Polarczyk-Białek

 

ul. Wrocławska 42B, 55-093 Kiełczów

 

 

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w oparciu o zamówienie nr ...................... z dnia ...........................

 

Zwrot produktów dotyczy: ……………………………………………………….………………………………………………….…….., ……………………………………………………………………………………..……………

 

Powód zwrotu *opcjonalnie: ………………………….……………………….…………………….

 

Proszę o zwrot kwoty ....................zł na numer rachunku bankowego, z którego była dokonywana płatność lub (jeżeli płatność była dokonywana w innej formie) podaję numer rachunku bankowego do zwrotu ...........................................................................................

 

 

 

 

 

……………………………..

 

/podpis Konsumenta/